Redactierichtlijnen voor auteurs

VOLKSKUNDE Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven

Redactierichtlijnen voor auteurs

Redactieprocedure Bijdragen, essays en recensies worden digitaal (Word) via het e-mailadres redactie@volkskunde.be aangeleverd. De auteur krijgt een bevestiging van ontvangst. Voor wetenschappelijke bijdragen geldt een dubbele blind peer review, voor andere bijdragen geldt het oordeel van de redactieraad. Indien de wetenschappelijke bijdrage voldoet aan de algemene richtlijnen en past binnen de missie van Volkskunde, wordt zij eerst voorgelegd aan de redactieleden, die hun commentaar kunnen bezorgen aan de redactiesecretaris. Als het algemeen oordeel van de redactieleden positief is, legt de ‘trekker’ de bijdrage voor aan twee anonieme referenten. Op basis van hun reviews neemt de redactie een beslissing. Dit kan inhouden dat: 1. het artikel wordt geaccepteerd voor publicatie; 2. het artikel wordt geaccepteerd voor publicatie na (minimale) aanpassingen; 3. het artikel moet worden aangepast en opnieuw worden ingediend; 4. het artikel niet wordt geaccepteerd. De auteur ontvangt bericht over het oordeel, inclusief een samenvatting van de reviews. Bij plaatsing ontvangt de auteur ter controle een opmaakproef via de post/mail. Bij publicatie ontvangt de auteur naast een exemplaar van het nummer ook vijf overdrukken van het artikel en (op aanvraag) het artikel in pdf-formaat. De redactionele deadlines zijn 1 maart, 1 juli en 1 november.

Omvang De omvang van de bijdrage is afhankelijk van de rubriek (cf. infra): § wetenschappelijke bijdrage 5.000-8.000 woorden (incl. noten); § essay max. 7.000 woorden (incl. noten); § nieuw onderzoek 3.000-4.000 woorden (incl. noten); § sporen 4.000-5.000 woorden (incl. noten); § recensie max. 2.000 woorden; § recensie meerdere publicaties max. 3000 woorden; § abstract max. 300 woorden.

Tekst Bijdragen zijn doorgaans in het Nederlands geschreven. Uitzonderlijk kan dit ook in het Frans, Engels of Duits (afhankelijk van de rubriek inclusief abstract). Enkele notatierichtlijnen: § getallen van nul tot twintig, alsmede de tientallen tot en met honderd worden in letters geschreven. Ook de decennia worden voluit geschreven (‘de jaren twintig’), de eeuwen niet (19e eeuw, 18e-eeuws); § citaten worden tussen dubbele aanhalingstekens (“ “) geplaatst, citaten in citaten tussen enkele aanhalingstekens (‘ ‘). Als een citaat sluit met een punt en tevens het einde van een zin vormt, valt de punt binnen de aanhalingstekens. Weglatingen binnen een citaat worden aangegeven met drie punten tussen ronde haken (…), toevoegingen worden tussen vierkante haken [ ] geplaatst; § woorden uit een andere taal dan het Nederlands die geen deel uitmaken van een citaat, worden cursief geschreven – zoals con amore – tenzij zij algemeen in het Nederlands zijn ingeburgerd.

Tekstgeleding Enkele richtlijnen: § opmaak: o kantlijn: 3 cm o regelafstand: 1,5 o lettertype: Times New Roman 12p. § alinea’s worden door een witregel gescheiden. § (ongenummerde) tussenkoppen, maar de tekst wordt niet met een subkop (zoals ‘Inleiding’) geopend. Bij voorkeur niet meer dan twee niveaus in de geleding van de tekst maken. Tussenkoppen vet markeren, eventuele subparagrafen cursiveren. § voetnoten: o regelafstand: 1,5 o lettertype: Times New Roman 10 p. o voetnoten worden doorgenummerd § tabellen o regelafstand: 1 o lettertype: Times New Roman 10 p. o opmaak: excel
Annotatie Volkskunde kiest voor voetnoten. Een voetnoot die betrekking heeft op een woord of passage uit de zin, volgt als cijfer onmiddellijk erna. Als de noot van toepassing is op de hele zin, volgt het nootcijfer na de interpunctie. Literatuur- en bronnenlijsten zijn overbodig, aangezien Volkskunde met een uitgebreid voetnotenapparaat werkt.

Verwijzing naar boeken bij eerste vermelding: § J. Verrips, En boven de polder de hemel. Een antropologische studie van een Nederlands dorp 1850-1971. Amsterdam, 1977. § P. Gielen & R. Laermans, Cultureel goed. Over het nieuwe erfgoedregiem. Leuven, 2005. Boek in een reeks: § M. van der Burg, ‘Geen tweede boer’. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968. Wageningen, 2002 [A.A.G. Bijdragen 41] Bundel: § L. Smith & N. Akagawa (red.), Intangible heritage. Londen, 2009. Bij meer dan drie auteurs: § H. Dibbits e.a., Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat. Amsterdam, 2011. § De titel wordt overgenomen van de titelpagina van het boek, met de ‘extra’ hoofdletters die er veelal in Engelstalige publicaties (volgens de Engelse spellingregels) staan. § De plaats van uitgave wordt gespeld volgens de Nederlandse spelling, bijvoorbeeld Berlijn, Londen, Parijs. § Opsommingen in een noot worden door een puntkomma (;) gescheiden. Verwijzingen naar boeken bij de tweede en volgende vermelding: § Verkorte titel meestal tot en met het eerste zelfstandige naamwoord: Gielen en Laermans, Cultureel goed, p. 23. § Ibidem wordt gebruikt wanneer in een volgende verwijzing hetzelfde boek of artikel wordt vermeld: 11. Verrips, En boven de polder, p. 34.
12. Ibidem, p. 46. § Idem wordt gebruikt bij dezelfde auteur in opeenvolgende noten: 13. De Jong, De dirigenten, p. 178. 14. Idem, Warme gevoelens, p. 19. Verwijzing naar artikels in bundels: § A. Appadurai, ‘Introduction: commodities and the politics of value’, in: A. Appadurai (red.), The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge, 1986, p. 3-63. Verwijzing naar artikels in tijdschriften: § J.J. Voskuil, ‘Omzien met weemoed. Van dorsvlegel tot landbouwfilm; verslag van een kettingreactie’, Volkskundig Bulletin 3, 1977, p. 1-15. § Het betreffende nummer van het tijdschrift wordt zo duidelijk mogelijk weergegeven: S. Bahro, ‘“…en de soldaat trok de wereld in”. Afgedankte soldaten in het geheugen van de Europese sprookjes’, Volkskunde 111:4, 2010, p. 421-439. § Citaten in titels van artikels komen tussen dubbele aanhalingstekens te staan. Verwijzingen van artikels bij de tweede en volgende vermelding: § Appadurai, Introduction, p. 28. § Voskuil, Omzien, p. 12. Overige vermeldingen: § Ongepubliceerde teksten, bijvoorbeeld scripties: G. Kozijn, Continuïteit en verandering in een vurig debat. Een discoursgeschiedenis van het begrip ‘volkscultuur’ (Masterscriptie Cultureel Erfgoed, Universiteit van Amsterdam, 2012). § Kranten: H.J. van Houten, ‘Boerderijbouw in Limburg’, De r.k. boeren en tuindersstand, 01-051941, p. 842-844. ‘Der Maler des grotesken Alltags. Adriaen Brouwer im Städel Museum Frankfurt’, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20-12-2006, p. 17. Bronvermeldingen: § Bij de eerste vermelding worden zowel de naam van de archiefinstelling, het archief, het inventarisnummer als zo mogelijk de titel van het stuk met bladzijden aangegeven. De afkorting van de archiefinstelling en het archief, zoals die in de volgende verwijzingen gehanteerd zullen worden, worden in de eerste relevante verwijzing opgenomen. Internetbronnen: § Erfgoed en identiteit, http://www.faronet.be/erfgoedveld/cultureel erfgoed/erfgoed-enidentiteit (22-06-2012). § J. Helsloot, ‘Zwarte Piet and Cultural Aphasia in the Netherlands’, Quotidian. Dutch Journal for the Study of Everyday Life 3, 2012, http://www.quotidian.nl/vol03/nr01/a01 (22-06-2012).

Abstract Wetenschappelijke bijdragen en essays eindigen met een abstract (max. 300 woorden) in het Engels. Bij een bijdrage in een andere taal is de abstract steeds in het Nederlands en het Engels. De eindredactie van een Engelse samenvatting ligt bij de redactie van Volkskunde.

Personalia Titulatuur, voornaam en naam, geboortejaar tussen haakjes, functie, adres. Bijvoorbeeld: Dr. Jan Janssens (1950), docent volkskunde, Universiteitsstraat 1, 3000 Leuven en e-adres.

Illustraties Afbeeldingen worden als jpeg- of tif-bestand aangeleverd in hoge resolutie (minimaal 300 dpi). Een lagere resolutie is niet geschikt voor drukwerk. De afbeeldingen worden genummerd aangeleverd. De bijschriften moeten corresponderen met het nummer van de afbeeldingen. Afbeeldingen moeten apart bij de beeldredacteur (Johan de Bruijn, jcw.de.bruijn@gmail.com) worden aangeleverd. Advies voor grote bestanden: gebruik bijvoorbeeld http://wetransfer.com.

Rubrieken Wetenschappelijke artikels Deze rubriek verwelkomt wetenschappelijke bijdragen over de cultuur van het dagelijks leven uit een geografisch gebied dat grosso modo overeenkomt met het huidige Vlaanderen en/of Nederland, met oog voor het internationale wetenschappelijke debat. Het betreft zowel theoretische als empirische bijdragen over de cultuur van het dagelijks leven in heden en verleden in de Lage Landen. De artikels zijn in het Nederlands geschreven en bevatten een Engelstalige samenvatting. In overleg met de redactie kunnen uitzonderlijk ook teksten in het Engels, Frans of Duits worden gepubliceerd. De lengte van de bijdrage is ca. 5.000-8.000 woorden. Artikels worden, als dit zinvol is, geïllustreerd met een aantal afbeeldingen. Dit gebeurt in overleg met de beeldredacteur. De artikels worden aan een dubbele blind peer review onderworpen. De wetenschappelijke artikels vormen de kern van het tijdschrift, twee à drie teksten per aflevering. Een keer per jaar verschijnt er een themanummer (al dan niet onder leiding van gastredacteurs) met wetenschappelijke en andere bijdragen over een specifiek onderwerp uit de cultuur van het dagelijks leven. Volkskunde wil herpublicatie in anderstalige tijdschriften niet ontmoedigen, onder voorwaarde dat in de bewerking wordt verwezen naar het oorspronkelijke artikel in Volkskunde. Tussen de twee publicaties moet er minstens een periode van een jaar liggen. Samengevat: § taal: Nederlands (uitzonderlijk Engels, Frans, Duits) (NL + Engelse samenvatting) § aantal woorden: 5.000-8.000 (inclusief noten) § extra: double blind peer review

Essay In de rubriek ‘essay’ publiceert Volkskunde artikels die bijdragen leveren tot de publieke discussie rond de cultuur van het dagelijks leven. Het essay is een artikel waarin een persoonlijke mening, reflectie of visie centraal staat. Bij voorkeur wordt er op één onderwerp gefocust. Het onderwerp wordt op een kritische wijze beschreven, beschouwd en/of vergeleken. Waar mogelijk worden er dwarsverbanden gelegd tussen verschillende (vak)gebieden. De tekst is gebaseerd op wetenschappelijk getoetste feiten en/of data, maar behoeft geen expliciete wetenschappelijke verantwoording. Een referentielijst met geraadpleegde werken en relevante literatuur kan achteraan het essay worden toegevoegd. Het essay is in het Nederlands geschreven met een Engelstalige samenvatting. In overleg met de redactie kunnen uitzonderlijk ook teksten in het Engels, Frans of Duits worden gepubliceerd. De lengte van de bijdrage is maximaal 7.000 woorden. Samengevat: § taal: Nederlands (uitzonderlijk Engels, Frans, Duits) (NL + Engelse samenvatting) § aantal woorden: max. 7.000 (inclusief noten)

Nieuw onderzoek

In de rubriek ‘nieuw onderzoek’ geven (jonge) onderzoekers een sneak preview van onderzoeksplannen die zullen uitmonden in een dissertatie op het terrein van de cultuur van het dagelijks leven en/of het immaterieel cultureel erfgoed. In deze rubriek is er ook ruimte voor de presentatie van nieuwe onderzoeksprogramma’s van onderzoeksgroepen. In alle gevallen gaat het om gepland nieuw onderzoek, waarvan de theoretische uitgangspunten worden gepresenteerd en de benaderingswijze wordt geschetst tegen de achtergrond van relevante recente ontwikkelingen in het betreffende studieveld. De lengte van de bijdrage is ca. 3.000-4.000 woorden. Mogelijke voorbeelden: § de oprichting van een nieuwe interdisciplinaire onderzoeksgroep aan de VU in Amsterdam die zich bezig zal houden met emotiegeschiedenis (ACCESS); § ‘Refiguring death rites’: onderzoeksproject van het Centrum voor Thanatologie dat zich richt op nieuwe rituele gestalten van de dood in Nederland. Samengevat: § taal: Nederlands (uitzonderlijk Engels, Frans, Duits) (Engelse samenvatting) § aantal woorden: 3.000-4.000 (inclusief noten)

Sporen Deze rubriek biedt een forum aan al wie iets interessants i.v.m. de cultuur van het dagelijks leven in verleden en heden wil signaleren of ter discussie stellen. ‘Sporen’ serveert een gevarieerde inhoudelijke cocktail die uitnodigt tot vergelijking, reflectie en verdieping inzake cultuur en erfgoed van het dagelijks leven. Het lokale of regionale van het onderwerp is geenszins een hinderpaal, als het item maar goed in tijd en plaats wordt gestructureerd. Voorbeelden: niet of minder bekende vondsten in een archief of elders m.b.t. een ritueel, gebruik, gewoonte, feest, voorwerp, verhaal, lied, uitdrukking, (religieuze) voorstelling, … Uiteraard zijn ook prikkelende vondsten i.v.m. actuele fenomenen welkom. ‘Sporen’ mikt op korte, bevattelijk geformuleerde bijdragen van ca. 4.000-5.000 woorden. Samengevat: § taal: Nederlands (uitzonderlijk Engels, Frans, Duits) § aantal woorden: 4.000-5.000 (inclusief noten)

Recensie In deze rubriek worden interessante volkskundige publicaties besproken. De beslissing om een werk te bespreken ligt in handen van de redactie. Werken worden door een uitgeverij of auteur aangeboden, maar kunnen eveneens door de redactie worden aangevraagd. De redactie nodigt een auteur uit om een publicatie te recenseren. Aan de uitgever of de auteur wordt een digitale versie van de cover gevraagd die voldoet aan de eisen voor beeldredactie (minimaal 300 dpi). De recensie bevat inhoudelijke en formele informatie over de publicatie, maar geeft ook een gefundeerd oordeel over het werk. Bij uitzonderlijk belangrijke of omvangrijke werken kan de maximumlengte in overleg met de redactie worden verlengd. Voorbeeld notatiewijze: § Roger Hessel, Marktliederen over de ‘Grooten Oorlog’. De Eerste Wereldoorlog gezien door de ogen van onze marktzangers. Torhout, Vriendenkring Kunst Houtland, 2011, 392 blz., ill.; ISBN 978-9-0812-8528-5; 32,00 euro. Samengevat: § taal: Nederlands (uitzonderlijk Engels, Frans, Duits) § aantal woorden: max. 2.000

 

VOLKSKUNDE Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven

Journal on the culture of everyday life

Editorial guidelines for authors

Editorial procedure Contributions, essays and reviews are delivered digitally (Word) via the mail address redactie@volkskunde.be. The author receives a confirmation of receipt. A double blind peer review applies to scientific contributions, while the editorial board’s opinion applies to other contributions. If the scientific contribution complies with the general guidelines and fits within the mission of Volkskunde, it is first submitted to the editors who can provide their comments to the editorial secretary. If the general opinion of the editors is positive, the mentor will submit the contribution to two anonymous referees. The editors take a decision on the basis of their reviews. This may mean that:
1. the article is accepted for publication;
2. the article is accepted for publication after (minimal) changes;
3. the article must be adapted and resubmitted;
4. the item is not accepted. The author receives a message about the judgment, including a summary of the reviews. Upon publication, the author receives a layout test via mail for verification. After publication, the author receives five copies of the article and (on request) the article in PDF format in addition to a copy of the number. The editorial deadlines are 1 March, 1 July and 1 November.

Length The length of the article depends on the section (cf. infra): § Academic article 5.000-8.000 words (incl. footnotes); § Essay max. 7.000 words (incl. footnotes); § New research 3.000-4.000 words (incl. footnotes); § Sporen (Traces) 4.000-5.000 words (incl. footnotes); § Review max. 2.000 words; § Abstract max. 300 words.

Text Contributions are usually written in Dutch. Exceptionally this can also be in French, English or German (depending on the section including abstract). Some notation guidelines: § Numbers from zero to twenty, as well as the tens to one hundred are written in letters. The decades are also written in full (‘the twenties’), the centuries are not (19th century, 18th century); § Quotations are placed between double quotation marks (“ “), quotations within quotes between single quotation marks (‘ ‘). When a quote closes with a period and also forms the end of a sentence, the point is written within the quotation marks. Omissions within a quote are indicated with three points between round brackets (…), additions are placed between square brackets []; § Words from a language other than Dutch which are not part of a quotation are written in italics – such as con amore – unless they are generally accepted in Dutch.

Text representation Some guidelines: § Layout: o Margin: 3 cm o Line spacing: 1,5 o Font style: Times New Roman 12 p. § A white line separates paragraphs. § (Unnumbered) intermediate headings, but the text is not opened with a subheading (such as ‘Introduction’). Preferably do not create more than two levels in the representation of the text. Mark headers bold, italicize any subparagraphs § Footnotes: o Line spacing: 1,5 o Font style: Times New Roman 10 p. o Continuous numbering § Charts o Line spacing: 1 o Font syle: Times New Roman 10 p. o Layout: excel
Annotation Volkskunde opts for footnotes. A footnote relating to a word or passage from the sentence follows as a figure immediately after this word or passage. If the note applies to the entire sentence, the note number follows after the punctuation. Literature and source lists are superfluous, as Volkskunde works with extensive footnotes.

Reference to books when first mentioned: § J. Verrips, En boven de polder de hemel. Een antropologische studie van een Nederlands dorp 1850-1971. Amsterdam, 1977. § P. Gielen & R. Laermans, Cultureel goed. Over het nieuwe erfgoedregiem. Leuven, 2005. Books belonging to a series: § M. van der Burg, ‘Geen tweede boer’. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968. Wageningen, 2002 [A.A.G. Bijdragen 41] Reader: § L. Smith & N. Akagawa (red.), Intangible heritage. Londen, 2009. If more than three authors: § H. Dibbits e.a., Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat. Amsterdam, 2011. § The title is taken from the title page of the book, with the ‘extra’ capital letters you often find in English publications (according to the English spelling rules). § The place of publication is spelled according to Dutch spelling, for example Berlijn, Londen, Parijs. § A semicolon (;) separates enumerations in a note. References to books in the second and following entry: § Shortened title usually up to and including the first noun. Gielen en Laermans, Cultureel goed, p. 23. § Ibidem is used when the same book or article is mentioned in a subsequent reference: 11. Verrips, En boven de polder, p. 34. 12. Ibidem, p. 46. § Idem is used with the same author in consecutive notes:
13. De Jong, De dirigenten, p. 178. 14. Idem, Warme gevoelens, p. 19. Reference to articles in readers: § A. Appadurai, ‘Introduction: commodities and the politics of value’, in: A. Appadurai (red.), The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge, 1986, p. 3-63. Reference to articles in journals: § J.J. Voskuil, ‘Omzien met weemoed. Van dorsvlegel tot landbouwfilm; verslag van een kettingreactie’, Volkskundig Bulletin 3, 1977, p. 1-15. § The relevant issue of the journal is written as clearly as possible: S. Bahro, ‘“…en de soldaat trok de wereld in”. Afgedankte soldaten in het geheugen van de Europese sprookjes’, Volkskunde 111:4, 2010, p. 421-439. § Quotes in titles of articles are placed between double quotation marks. References of articles to the second and following entry: § Appadurai, Introduction, p. 28. § Voskuil, Omzien, p. 12. Other mentions: § Unpublished texts: G. Kozijn, Continuïteit en verandering in een vurig debat. Een discoursgeschiedenis van het begrip ‘volkscultuur’ (Masterscriptie Cultureel Erfgoed, Universiteit van Amsterdam, 2012). § Newspapers: H.J. van Houten, ‘Boerderijbouw in Limburg’, De r.k. boeren en tuindersstand, 01-051941, p. 842-844. ‘Der Maler des grotesken Alltags. Adriaen Brouwer im Städel Museum Frankfurt’, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20-12-2006, p. 17. Source: § At the first mention both the name of the archive institution, the archive, the inventory number and if possible the title of the document are indicated with pages. The abbreviation of the archive institution and the archive, as used in the following references, are included in the first relevant reference. Internet sources: § Erfgoed en identiteit, http://www.faronet.be/erfgoedveld/cultureel erfgoed/erfgoed-enidentiteit (22-06-2012). § J. Helsloot, ‘Zwarte Piet and Cultural Aphasia in the Netherlands’, Quotidian. Dutch Journal for the Study of Everyday Life 3, 2012, http://www.quotidian.nl/vol03/nr01/a01 (22-06-2012).

Abstract Scientific contributions and essays end with an abstract (max. 300 words) in English. With a contribution in another language, the abstract is always in Dutch (max. 600 words) and English. The editors of Volkskunde carry out the final editing of an English summary.

Personalia Title, first name, name, birth year in brackets, function, address. For example: Dr. John Johnson (1950), lecturer anthropology, University Street 1, 3000 Leuven and mail address.

Illustrations

Images are supplied as jpeg or tif files in high resolution (minimum 300 dpi). A lower resolution is not suitable for printed materials. The images are numbered. The captions must correspond to the number of the images. Images must be supplied separately to the image editor (Johan de Bruijn, jcw.de.bruijn@gmail.com). Advice for large files: use for example http://wetransfer.com. Sections For special issues the regulations as specified in the call are applied. Scientific articles This section welcomes scientific contributions on the culture of daily life from a geographical area that roughly corresponds to current Flanders and /or the Netherlands, with a special interest for the international scientific debate. This concerns both theoretical and empirical contributions about the culture of daily life in the past and present in the Low Countries. The articles are written in Dutch and contain an English summary. In consultation with the editors, texts in English, French or German can also exceptionally be published. The length of the contribution is approximately 5,000-8,000 words. Articles are, if this makes sense, illustrated with a number of images. This is done in consultation with the image editor. The articles are subjected to a double blind peer review. The scientific articles form the core of the magazine, two to three texts per issue. Once a year a special issue (whether or not under the direction of guest editors) is published with scientific and other contributions on a specific topic from the culture of daily life. Volkskunde does not want to discourage republishing in foreign language journals, provided that the editing refers to the original article in Volkskunde. There must be at least a period of one year between the two publications. Summary: § Language: Dutch (exceptional English, French, German) (NL + English summary) § Number of words: 5,000-8,000 (including notes) § Extra: double blind peer review

Essay In the ‘essay’ section, Volkskunde publishes articles that contribute to the public discussion about the culture of daily life. The essay is an article in which a personal opinion, reflection or vision is a central theme. Preferably the focus lies on one subject. The subject is described, considered and / or compared in a critical manner. Where possible, cross connections are made between different (specialist) areas. The text is based on scientifically tested facts and / or data, but requires no explicit scientific justification. A reference list with consulted works and relevant literature can be added at the end of the essay. The essay is written in Dutch with an English summary. In consultation with the editors, texts in English, French or German can also exceptionally be published. The length of the contribution is a maximum of 7,000 words. Summary: • Language: Dutch (exceptional English, French, German) (NL + English summary) • Number of words: max. 7,000 (including notes)

New research In the ‘new research’ section, (young) researchers give a sneak preview of research plans that will result in a dissertation in the field of the culture of daily life and / or the intangible cultural heritage. In this section there is also room for the presentation of new research programmes from research groups. In all cases, this involves planned new research, of which the theoretical starting points are presented and the approach is outlined against the background of relevant recent developments. The length of the contribution is approx. 3,0004,000 words.

Possible examples: § The establishment of a new interdisciplinary research group at the VU in Amsterdam that will focus on emotion history (ACCESS); § ‘Refiguring death rites’: research project of the Centre for Thanatology that focuses on new ritual forms of death in the Netherlands. Summary: § Language: Dutch (exceptional English, French, German) (English summary) § Number of words: 3,000-4,000 (including notes)

Sporen (Traces) This section offers a forum to anyone who wants to signal or question something interesting regarding the culture of daily life in past and present. Sporen serves a varied cocktail of content that invites comparison, reflection and in-depth thoughts on the culture and heritage of everyday life. The local or regional aspect of the subject is by no means an obstacle, if the item is well structured in time and place. Examples: not or less well-known finds in an archive or elsewhere with regard to ritual, use, custom, party, object, story, song, expression, (religious) representation, … Of course provocative finds on current phenomena are welcome. Sporen aims for short, intelligible formulated contributions of approx. 4,000-5,000 words. Summary: § Language: Dutch (exceptional English, French, German) § Number of words: 4,000-5,000 (including notes)

Review Interesting ethnological publications are discussed in this section. The decision to discuss a work is in the hands of the editors. Works are offered by a publisher or author, but can also be requested by the editors. The editors invite an author to review a publication. The publisher or the author is asked for a digital version of the cover that meets the requirements for image editing (at least 300 dpi). The review contains substantive and formal information about the publication, but also provides a well-founded opinion about the work. In case of exceptionally important or extensive work, the maximum length can be extended in consultation with the editors. Example notation: § Roger Hessel, Market songs about the ‘Great War’. The First World War seen through the eyes of our market singers. Torhout, Circle of Friends Kunst Houtland, 2011, 392 p., Ill.; ISBN 978-9-0812-8528-5; 32.00 euros. Summary: § Language: Dutch (exceptional English, French, German) § Number of words: max. 2,000