Call for papers

Call for papers:  Dekolonisatie en restitutie

In 2019 lanceert het tijdschrift Volkskunde een nieuw themanummer: Dekolonisatie en restitutie

Gastredactie: Kathleen M. Adams, Jos van Beurden, Hugo DeBlock en Paul Catteeuw

Gezien
(1) de veranderende verhoudingen in de global village (veranderende aard van ongelijkheid; migratie; vluchtelingen; nieuwe ethische inzichten);
(2) de actuele algemene discussies over dekolonisatie en slavernij en de meer specifieke discussie binnen de museumwereld in Scandinavië, Duitsland, Frankrijk, België, Nederland en andere landen over betwiste koloniale voorwerpen en de inzichten over de herkomst van objecten, die zonder instemming van of vergoeding aan de toenmalige bezitters in de koloniale periode naar Europa kwamen;
(3) de discussie vermeld onder (2) ) in de voormalige koloniën, bronlanden en brongemeenschappen, waaronder Congo, Indonesië, Marokko, China,  Ethiopië,Benin,…
(4) de uiteenlopende benaderingen van dekolonisatie van musea,
variërend van cocuratorschap, digitale repatriëring, 3D-kopieën van
artefacten en videopresentaties tot volledige repatriëring,
(5) de complexe ethische en juridische aspecten van restitutie,
(6) de rol van culturele makelaars als bemiddelaars die interculturele contacten mogelijk maken is een discussie uit over de toekomst van die objecten, over de dekolonisatie van koloniale collecties, absoluut gewenst.
De redactie is op zoek naar algemene bijdragen en casestudies, over verschillende aspecten, waaronder de voor- en nadelen van de dekolonisatie van koloniale collecties, die tonen hoe collecties ooit werden verworven en hoe collectiebeherende musea en instituten met dit probleem omgaan.

Praktisch:
• abstracts van maximaal 300 woorden sturen naar redactie@volkskunde.be voor 1 oktober 2018;
• artikels sturen aan redactie@volkskunde.be voor 1 maart 2019;
• wetenschappelijke artikels ( max. 8000 woorden, inclusief noten; blind peer review), essays of casestudy’s (max. 7000 woorden, inclusief noten) en recensies;
• redactionele richtlijnen: www.volkskunde.be;
• verschijningsdatum: december 2019.

Call for papers: Decolonisation and restitution

Volkskunde will publish a new special issue in 2019: Decolonisation and restitution

Editorial board: Kathleen M. Adams, Jos van Beurden, Hugo DeBlock and Paul Catteeuw

Considering
(1) the changing relationships in the global village (shifting inequalities;
migration; refugees; new ethical insights);
(2) the current general discussions about decolonization and slavery and
more specific discussions within the museum world in Scandinavia, Germany, France, the UK, Belgium, the Netherlands and other nations about disputed colonial objects as well as insights into the objects’origins (which were shipped to Europe without the consent of, or compensation for, the former owners during the colonial period),
(3) the discussions mentioned under (2) in former colonies, source countries and source communities, including Congo, Indonesia, Morocco, China, Ethiopia, Benin, …
(4) the varied approaches to decolonizing museums, ranging from cocuratorship,
digital repatriation, video presentations and 3D copying of artefacts to full repatriation,
(5) the complex ethical and legal issues involved in restitution,
(6) the role of cultural brokers as mediators facilitating intercultural contacts, we propose a discussion about the future of these objects and about the decolonization of collections.
The editors are seeking general contributions and case studies, addressing different aspects (including the pros and cons) of the decolonization of colonial collections, showing how collections were once acquired and how collecting institutes and museums are dealing with this issue at present.

Practicalities:
• send abstracts (300 words maximum) to redactie@volkskunde.be before 1 October 2018;
• send articles to redactie@volkskunde.be before 1 March 2019;
• academic articles (maximum 8000 words, footnotes included; blind peer review), essays or case studies (maximum 7000 words, footnotes included) and reviews;
• guidelines: www.volkskunde.be;
• publication date: December 2019.