Call for papers

call for paper

Oproep om voorstellen in te dienen voor een internationale conferentie Van 7 tot 9 februari 2018 organiseert het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed samen met anderen in Utrecht een internationale conferentie over ‘Urban cultures, Superdiversity and Intangible Heritage’. Erfgoedprofessionals en onderzoekers op het terrein van stedelijke culturen kunnen tot 31 mei 2017 voorstellen indienen voor presentaties of lezingen, waarin een speciale casestudy wordt belicht. Behalve lezingen kunnen ook andersoortige presentaties worden aangemeld, waarin meer het belevingsaspect van immaterieel erfgoed in de stad centraal staat. Een voorstel bedraagt maximaal 500 woorden. Voor meer informatie zie: http://www.ichngoforum.org/urban-cultures-superdiversity-intangibleheritage-call-presentations/

Door migratieprocessen hebben alle grote steden in West-Europa een andere etnische samenstelling gekregen. Voor plaatselijke overheden is het een uitdaging hoe om te gaan met deze nieuwe diversiteit, ook in cultureel opzicht. Tijdens deze internationale conferentie zullen we ons concentreren op de rol van immaterieel erfgoed en hoe dit kan bijdragen aan het bevorderen van sociale cohesie. In multi-etnische steden als Antwerpen, Amsterdam, Keulen, Londen en Parijs is het interessant om te zien dat er nieuwe feesten ontstaan, zoals in Londen het kleurrijke Notting Hill Carnaval, vergelijkbaar met het Zomercarnaval in Rotterdam. In Parijs is de Barbes Tour een interessant voorbeeld waarin jaarlijks de culturele diversiteit van de Parijse wijk Belleville wordt gevierd. De conferentie raakt aan diepere vragen over processen van identiteitsvorming in een superdiverse context, waarin tradities niet langer vanzelfsprekend zijn en steeds opnieuw bevraagd worden. Superdiversiteit zorgt voor een nieuwe dynamiek van culturele processen in de stad. Door verschillende casestudies uit verschillende steden met elkaar te vergelijken hopen wij op meer inzicht.

De tweedaagse conferentie wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, tapis plein, FARO en de Duitse UNESCO-commissie, Stedelijke culturen, superdiversiteit en immaterieel erfgoed in samenwerking met de afdeling cultuurgeschiedenis van de Universiteit Utrecht, de leerstoel voor Kritische Erfgoedstudies aan de VUB in België en ondersteund door de Nationale UNESCO-commissies van België en Nederland.

Organiserend comité Albert van der Zeijden (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed en Universiteit Utrecht), Jorijn Neyrinck (tapis plein),  Marc Jacobs (FARO, VUB), Benjamin Hanke (Duitse UNESCO Commissie). Geïnteresseerden worden uitgenodigd hun voorstel voor een specifieke case study in te leveren uiterlijk 31 mei bij Albert van der Zeijden (a.t.vanderzeijden@uu.nl).

 

call for paper

In 2018 lanceert het tijdschrift Volkskunde een nieuw themanummer: Vlaamse en Nederlandse streekgastronomie – Lokale identiteiten en globale interacties

Gastredactie: Leen Beyers, Anneke Geyzen, Yves Segers

Call for papers:

Wereldwijd is de aandacht voor streekgebonden gastronomie sinds een kwarteeuw aanzienlijk toegenomen. De internationalisering, de industrialisering en de actuele vorm van commercialisering van de voedselketen wakkeren immers een verlangen naar streekrecepten en -producten aan. Het kenmerken van voeding als streekgebonden is echter niet nieuw. Zo stimuleerde het nationalisme einde negentiende eeuw al de waardering en creatie van tal van nationale en regionale lekkernijen. Denk maar aan de ‘Belgische’ chocolade of de ‘carbonnade flamande’, die vanaf dan als een regionale klassieker werd bestempeld.

Dit themanummer onderzoekt de constructie van voeding als streekgebonden product, binnen de context van economische en culturele mondialisering van de 19de eeuw tot vandaag. Het wil een kritische blik werpen op de wijze waarop streekspecialiteiten ontwikkelen en worden gelabeld, en op de markten en culturele en politieke arena’s waarbinnen dat gebeurt. Zo bevatten heel wat streekspecialiteiten een of meer overzeese ingrediënten, die soms wel en soms niet bekend worden gemaakt. Bovendien richt de promotie van streekproducten zich vaak op de internationale toeristische markt. De bedenkers van streekproducten zijn tenslotte niet altijd locals. Op deze vlakken zijn er wellicht interessante verschillen tussen de actuele streekproducten en hun negentiende-eeuwse voorgangers en tussen Vlaamse en Nederlandse cases.

Dit themanummer verwelkomt wetenschappelijke artikels (circa 5000-8000 woorden, inclusief noten) en enkele kortere essays of case-studies (circa 3000- 7000 woorden, inclusief noten) over de identiteit van streekproducten en hun band met de economische en culturele mondialisering van de 19de eeuw tot de 21ste eeuw. Vlaanderen en Nederland staan centraal, maar relevante internationale vergelijkingen en theoretische beschouwingen zijn eveneens welkom.

Vlaamse en Nederlandse streekgastronomie Lokale identiteiten en globale interacties

Mogelijke thema’s:

Evolutie van de identiteitsconstructie rond een concreet streekproduct (Immaterieel) erfgoedbeleid en streekproducten

Streekproducten en nationale of regionale identiteiten

Streekproducten en de stad als productieplaats of identiteitskader

Streekproducten en het platteland als productieplaats of identiteitskader

Streekproducten en agrarisch beleid

Streekgastronomie en de constructie van streekidentiteit en toerisme

Streekproducten en overzeese ingrediënten

De verkoop van Vlaamse of Nederlandse culinaire specialiteiten in andere landen

Praktisch:

Abstracts van maximum 300 woorden sturen naar leen.beyers@stad.antwerpen.be vóór 1 oktober 2017.

Artikels sturen naar leen.beyers@stad.antwerpen.be vóór 1 maart 2018.

Publicatie in december 2018, na blind peer review voor de wetenschappelijke artikels.

Dit themanummer zal verschijnen naar aanleiding van de Antwerpen à la carte

expo in het MAS, over de band tussen eten en de stad: http://www.mas.be/nl/alacarte

In 2018 Volkskunde will publish a new special issue:

Vlaamse en Nederlandse streekgastronomie – Lokale identiteiten en globale interacties (Regional gastronomy from Flanders and the Netherlands -Local identities and global interactions)

Editorial board: Leen Beyers, Anneke Geyzen, Yves Segers

Call for papers:

Regional food is currently on the rise all over the world. Globalisation and industrialisation of the food chain and actual commercial trends with regard to food stimulate a desire for regional food. The labelling of food as a regional product is not new, however. As such, at the end of the 19th century nationalism already stimulated the appreciation and creation of regional food. Good examples are the new ‘Belgian’ chocolate or the ‘carbonnade flamande’, an old recipe which from then on was labelled as a regional speciality.

This special issue examines the construction of food as regional within the context of the economic and cultural globalisation since the 19th century till today. The issue will have a critical look at the way in which regional specialities are constructed and at the markets and cultural and political arenas in which this takes place. As such, many regional specialities contain overseas ingredients, which are not always mentioned. In addition, the promotion of regional food is often oriented to the international tourist market. Furthermore, the inventors of regional gastronomy are not necessarily local people. No doubt, there are interesting differences in this field between the 19th and 20th century and between Flemish and Dutch cases.

This special issue welcomes scientific research articles (5000-8000 words, inclusive notes) and a selection of short reflective essays or case studies (3000- 7000 words) on the identity of regional gastronomy and its development within the economic and cultural globalisation from the 19th century till today. Flanders and the Netherlands are central, but relevant international comparisons and theoretical reflections are welcome.

Possible themes:

Evolution of the identity construction surrounding a concrete regional speciality

Regional food and immaterial cultural heritage policies

Regional food and national or regional identities

Regional food and the city as place of production and/or marketing

Regional food and the countryside as place of production and/or marketing

Regional food and agricultural policies

Regional food and the construction of regional identity and tourism

Regional specialities and their overseas ingredients

The marketing of Flemish and Dutch culinary specialities abroad

Practicalities:

Please send your abstracts of maximum 300 words to leen.beyers@stad.antwerpen.be by the 1st of October 2017.

Articles are due by the 1st of March 2018.

Publication in December 2018, after blind peer review for the scientific articles.

This special issue will appear on the occasion of the Antwerp à la carte exhibition in the MAS, on the connection between food and the city: http://www.mas.be/en/activity/5-antwerp-a-la-carte

redactie@volkskunde.be