Redactierichtlijnen voor auteursVOLKSKUNDE
Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven


Redactieprocedure
Bijdragen, essays en recensies worden digitaal (Word) via het e-mailadres redactie@volkskunde.be aangeleverd. De auteur krijgt een bevestiging van ontvangst.
Voor wetenschappelijke bijdragen geldt een dubbele blind peer review, voor andere bijdragen geldt het oordeel van de redactieraad.
Indien de wetenschappelijke bijdrage voldoet aan de algemene richtlijnen en past b innen de missie van Volkskunde, wordt zij eerst voorgelegd aan de redactieleden, die hun commentaar kunnen bezorgen aan de redactiesecretaris. Als het algemeen oordeel van de redactieleden positief is, legt de 'trekker' de bijdrage voor aan twee anonieme referenten. Op basis van hun reviews neemt de redactie een beslissing. Dit kan inhouden dat:
  1. het artikel wordt geaccepteerd voor publicatie;
  2. het artikel wordt geaccepteerd op voorwaarde van beperkte wijzigingen.
3. het artikel moet worden aangepast en opnieuw worden ingediend;
4. het artikel wordt afgewezen.
De auteur ontvangt bericht over het oordeel, inclusief een samenvatting van de reviews.
Bij plaatsing ontvangt de auteur ter controle een opmaakproef via de post.
Bij publicatie ontvangt de auteur naast een exemplaar van het nummer ook tien overdrukken
van het artikel en (op aanvraag) het artikel in pdf-formaat.

Omvang
De omvang van de bijdrage is afhankelijk van de rubriek (cf. infra):


Tekst
Bijdragen zijn doorgaans in het Nederlands geschreven. Uitzonderlijk kan dit ook in het Frans, Engels of Duits (afhankelijk van de rubriek inclusief abstract).
Enkele notatierichtlijnen:

Tekstgeleding
Enkele richtlijnen:

Annotatie
Volkskunde kiest voor voetnoten. Een voetnoot die betrekking heeft op een woord of passage uit de zin, volgt als cijfer onmiddellijk erna. Als de noot van toepassing is op de hele zin, volgt het nootcijfer na de interpunctie.

Verwijzing naar boeken bij eerste vermelding:
Boek in een reeks:
Bundel:
Bij meer dan drie auteurs:


Verwijzingen naar boeken bij de tweede en volgende vermelding:
11. Verrips, En boven de polder, p. 34.
12. Ibidem, p. 46.
13. De Jong, De dirigenten, p. 178.
14. Idem, Warme gevoelens, p. 19.

Verwijzing naar artikels in bundels:
Verwijzing naar artikels in tijdschriften:
Verwijzingen van artikels bij de tweede en volgende vermelding:
Overige vermeldingen:
H.J. van Houten, 'Boerderijbouw in Limburg', De r.k. boeren en tuindersstand, 01-05-1941, p. 842-844.
'Der Maler des grotesken Alltags. Adriaen Brouwer im Städel Museum Frankfurt', Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20-12-2006, p. 17.
Bronvermeldingen:
Internetbronnen:
Abstract
Wetenschappelijke bijdragen en essays eindigen met een abstract (max. 300 woorden) in het Engels. Bij een bijdrage in een andere taal is de abstract steeds in het Nederlands en het Engels.
De eindredactie van een Engelse samenvatting ligt bij de redactie van Volkskunde.

Personalia
Titulatuur, voornaam en naam, geboortejaar tussen haakjes, functie, adres.
Bijvoorbeeld: Dr. Jan Janssens (1950), docent volkskunde, Universiteitsstraat 1, 3000 Leuven.

Illustraties
Afbeeldingen worden als jpeg- of tif-bestand aangeleverd in hoge resolutie (minimaal 300 dpi). Een lagere resolutie is niet geschikt voor drukwerk.
De afbeeldingen worden genummerd aangeleverd. De bijschriften moeten corresponderen met het nummer van de afbeeldingen. Afbeeldingen moeten apart bij de beeldredacteur (Johan de Bruijn, jcw.de.bruijn@gmail.com) worden aangeleverd.
Advies voor grote bestanden: gebruik bijvoorbeeld http://wetransfer.com.

Rubrieken
Wetenschappelijke artikels
Deze rubriek verwelkomt wetenschappelijke bijdragen over de cultuur van het dagelijks leven uit een geografisch gebied dat grosso modo overeenkomt met het huidige Vlaanderen en/of Nederland, met oog voor het internationale wetenschappelijke debat. Het betreft zowel theoretische als empirische bijdragen over de cultuur van het dagelijks leven in heden en verleden in de Lage Landen. De artikels zijn in het Nederlands geschreven en bevatten een Engelstalige samenvatting. In overleg met de redactie kunnen uitzonderlijk ook teksten in het Engels, Frans of Duits worden gepubliceerd. De lengte van de bijdrage is ca. 5.000-8.000 woorden. Artikels worden, als dit zinvol is, geïllustreerd met een aantal afbeeldingen. Dit gebeurt in overleg met de beeldredacteur. De artikels worden aan een dubbele blind peer review onderworpen.
De wetenschappelijke artikels vormen de kern van het tijdschrift, twee à drie teksten per aflevering. Een keer per jaar verschijnt er een themanummer (al dan niet onder leiding van gastredacteurs) met wetenschappelijke bijdragen over een specifiek onderwerp uit de cultuur van het dagelijks leven.
Samengevat:

Essay
In de rubriek 'essay publiceert Volkskunde artikels die bijdragen leveren tot de publieke discussie rond de cultuur van het dagelijks leven. Het essay is een artikel waarin een persoonlijke mening, reflectie of visie centraal staat. Bij voorkeur wordt er op één onderwerp gefocust. Het onderwerp wordt op een kritische wijze beschreven, beschouwd en/of vergeleken. Waar mogelijk worden er dwarsverbanden gelegd tussen verschillende (vak)gebieden. De tekst is gebaseerd op wetenschappelijk getoetste feiten en/of data, maar behoeft geen expliciete wetenschappelijke verantwoording. Een referentielijst met geraadpleegde werken en relevante literatuur kan achteraan het essay worden toegevoegd. Het essay is in het Nederlands geschreven met een Engelstalige samenvatting. In overleg met de redactie kunnen uitzonderlijk ook teksten in het Engels, Frans of Duits worden gepubliceerd. De lengte van de bijdrage is maximaal 7.000 woorden.
Samengevat:

Nieuw onderzoek
In de rubriek 'nieuw onderzoek' geven (jonge) onderzoekers een sneak preview van onderzoeksplannen die zullen uitmonden in een dissertatie op het terrein van de cultuur van het dagelijks leven en/of het immaterieel cultureel erfgoed. In deze rubriek is er ook ruimte voor de presentatie van nieuwe onderzoeksprogramma's van onderzoeksgroepen. In alle gevallen gaat het om gepland nieuw onderzoek, waarvan de theoretische uitgangspunten worden gepresenteerd en de benaderingswijze wordt geschetst tegen de achtergrond van relevante recente ontwikkelingen in het betreffende studieveld. De lengte van de bijdrage is ca. 3.000-4.000 woorden.
Mogelijke voorbeelden:
Samengevat:

Sporen
Deze rubriek biedt een forum aan al wie iets interessants i.v.m. de cultuur van het dagelijks leven in verleden en heden wil signaleren of ter discussie stellen. 'Sporen' serveert een gevarieerde inhoudelijke cocktail die uitnodigt tot vergelijking, reflectie en verdieping inzake cultuur en erfgoed van het dagelijks leven. Het lokale of regionale van het onderwerp is geenszins een hinderpaal, als het item maar goed in tijd en plaats wordt gestructureerd.
Voorbeelden: niet of minder bekende vondsten in een archief of elders m.b.t. een ritueel, gebruik, gewoonte, feest, voorwerp, verhaal, lied, uitdrukking, (religieuze) voorstelling, ... Uiteraard zijn ook prikkelende vondsten i.v.m. actuele fenomenen welkom. 'Sporen' mikt op korte, bevattelijk geformuleerde bijdragen van ca. 4.000-5.000 woorden.
Samengevat:

Recensie
In deze rubriek worden interessante volkskundige publicaties besproken. De beslissing om een werk te bespreken ligt in handen van de redactie. Werken worden door een uitgeverij of auteur aangeboden, maar kunnen eveneens door de redactie worden aangevraagd. De redactie nodigt een auteur uit om een publicatie te recenseren.
Aan de uitgever of de auteur wordt een digitale versie van de cover gevraagd die voldoet aan de eisen voor beeldredactie (minimaal 300 dpi). De recensie bevat inhoudelijke en formele informatie over de publicatie, maar geeft ook een gefundeerd oordeel over het werk.
Bij uitzonderlijk belangrijke of omvangrijke werken kan de maximumlengte in overleg met de redactie worden verlengd.
Voorbeeld notatiewijze:
Samengevat: