VOLKSKUNDE Themanummer 2023

CALL FOR PAPERS

Touché!

Els Veraverbeke en Marc Jacobs

Hoe en waarom kunnen dingen die vandaag door onze handen gaan en ons niet onberoerd laten, worden doorgegeven aan mensen in de toekomst? Hoe verzamelen erfgoedorganisaties be-roerend erfgoed?

Volkskunde publiceert in 2023 een themanummer waarbij materiële cultuur centraal staat, erfgoed dat letterlijk door mensen aangeraakt kan worden. Dingen die je in een (boodschappen)kar, (auto- of andere) koffer, in een postpakket of in menselijke handen kan dragen, die je niet kan opeten, maar soms wel, als ze niet readymade zijn, als handige Harriet in elkaar moet schroeven.  Bovendien zijn we heel in het bijzonder geïnteresseerd in die dingen die mensen niet onberoerd laten of emoties vatten.

Recente onderzoeken rond hedendaagse materiële cultuur dagen erfgoedorganisaties uit in hun collectiebeleid. Welke impact hebben de krimpende levensduur van gebruiksvoorwerpen in de hedendaagse consumptiemaatschappij en de stijgende levensverwachting van mensen op de omgang met en waardering van materiële cultuur? Het is geen toeval dat in erfgoedstudies, maar ook in musea van de cultuur van alledag, drie benaderingen van materiële cultuur vandaag centraal staan: 1) materialiteit en connectiviteit, 2) profusie (overspoeld worden) als discours in het omgaan met de dingen en 3) de verhouding tot herinneringen, controverses en emoties.  Deze insteken  belichten aspecten van materiële cultuur buiten de klassieke collectiewaardering en management.  In Frankrijk onderzocht de antropologe Véronique Dassié al diverse aspecten van deze problematiek, onder meer in haar artikel Emotion, sélection et expertise patrimoniale. La conservation de l’ordinaire au musée, in de inspirerende bundel onder redactie van Christian Hottin en Claudie Voisenat:  Le tournant patrimonial. Mutations contemporaines des métiers du patrimoine (Parijs, Editions de la MSH, 2016,  231-251). Erfgoedorganisaties maar ook onderzoekers zoals Laurajane Smith hebben steeds meer aandacht voor het belang van “emoties” in presentaties, tentoonstellingen en publiekswerking. Laten erfgoedmedewerkers het toe dat emoties een rol spelen in het collectiebeleid? Kunnen, via objecten, emoties worden gecapteerd en overgedragen? Hoe doe je zoiets? Welke positie krijgt de materiële biografie in de aanpak van het hedendaags documentair of biografisch verzamelen,  selectiecriteria en onderzoeksstrategieën? Het gaat niet om kunst of de “aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie” van de kunstenaar, maar om gebruiksvoorwerpen van alledag en welke emoties ze oproepen in gemeenschappen, groepen en individuen, gisteren, vandaag en morgen. Kortom:  hoe beïnvloeden veranderende benaderingen van dingen en erfgoed, en met name de “emotion wave”,  erfgoedorganisaties in het collectiebeleid inzake hedendaagse materiële cultuur van het dagelijks leven?

CALL FOR PAPERS

Het tijdschrift Volkskunde publiceert in 2023 een themanummer rond deze vragen.  In het kader van dit themanummer wordt een call for papers georganiseerd. Museummedewerkers, onderzoekers, hedendaagse archeologen, etnologen, antropologen en historici en conservatoren worden aangemoedigd om hun visie en aanpak, onderzoek en praktijk, methodieken en lessons learned te delen. Zowel theoretische bijdragen als praktijkvoorbeelden kunnen worden ingediend via abstract van max. 500 woorden en een bio van max. 100 woorden ten laatste op 30 november 2022 via redactie@volkskunde.be. Eind 2022 worden de geselecteerde voorstellen vervolgens aan een double blind peer review onderworpen. De redactie van dit themanummer is in handen van Els Veraverbeke en Marc Jacobs.

 

VOLKSKUNDE Special issue 2023

CALL FOR PAPERS

Touché!  

Els Veraverbeke and Marc Jacobs

How and why can objects we can touch and are touched by be passed on to future generations?  How can this movable and moving heritage be collected?

In the  special issue of Volkskunde published in 2023,  we take a closer look at material culture, heritage that can literally be borne by people. These are objects we can carry in a (shopping) cart, in a (car or other) trunk, in a (postal) parcel or simply in our hands, and sometimes have to put together if they are not ready-made. These are not edible objects.  We are particularly interested in these ‘moving objects’.

Recent research relating to present-day material culture challenges the collection policies of heritage organisations.  What is the impact of the decreasing lifespan of utilitarian objects in current-day consumer society and increasing life expectancy on how material culture is approached and valued?  It’s not a coincidence that in heritage studies and in museums dedicated to the culture of everyday life, three different approaches to material culture are used:  1) materiality and connectivity, 2) profusion (being  swamped by goods) as a discourse on dealing with objects and 3) objects’ relation to memories, controversies and emotions.   These approaches highlight aspects of material culture outside the scope of traditional collection valuation and management.   In France, anthropologist Véronique Dassié has examined various aspects of this issue, for instance in her article Emotion, selection et expertise patrimoniale:  La conservation de l’ordinaire au musée, in the inspiring volume  edited by Christian Hottin and Claudie Voisenat:   Le tournant patrimonial. Mutations contemporaines des métiers du patrimoine (Paris, Editions de la MSH, 2016,  231-251). Increasingly, heritage organisations as well as  researchers like Laurajane Smith, pay attention to the importance of “emotions” in presentations, exhibitions and public activities.  Do people involved in heritage allow emotions to play a role in the collection policy?  How can emotions be captured and conveyed through objects?  How does material biography relate to contemporary documentary or biographical collection methods, selection criteria, and research strategies?  To clarify, the focus of this special issue is  not about art or the “most individual expression of the most individual emotions” of the artist, but rather about every-day utilitarian objects and the emotions they invoke in communities, groups, and individuals in the past, present and future.  In short:  how do evolving approaches to objects and heritage – in particular the so-called “emotion wave” – influence the collection policies of heritage organisations focussing on the present-day material culture of everyday life?  

CALL FOR PAPERS                                                                                  

The journal Volkskunde will publish a special issue centred around these questions in 2023.   Within the context of this special issue, we invite museum employees, researchers, contemporary archaeologists, ethnologists, anthropologists, historians and curators to submit article proposals pertaining to share their views and approaches, research and practices, or methods and lessons learned.  Proposals for theoretical contributions as well as practical examples must be submitted by 30 november 2022 in the form of a 500 word (maximum) abstract  and a biography (100 words, maximum). These should  be sent to redactie@volkskunde.be.  In late 2022, the selected manuscripts will be subject to a double-blind peer review.  The special edition will be edited by Els Veraverbeke and Marc Jacobs.