VOLKSKUNDE

Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven

 

Redactierichtlijnen voor auteurs

 

Redactieprocedure

Bijdragen, essays en recensies worden digitaal (Word: *.docx) via het e-mailadres redactie@volkskunde.be aangeleverd. De auteur krijgt een bevestiging van ontvangst.

Voor wetenschappelijke bijdragen geldt een dubbele blind peer review, voor andere bijdragen geldt het oordeel van de redactieraad.

Indien de wetenschappelijke bijdrage voldoet aan de algemene richtlijnen en past binnen de missie van Volkskunde, wordt zij eerst voorgelegd aan de redactieleden, die hun commentaar kunnen bezorgen aan de redactiesecretaris. Als het algemeen oordeel van de redactieleden positief is, legt de ’trekker’ de bijdrage voor aan twee anonieme referenten. Op basis van hun reviews neemt de redactie een beslissing. Dit kan inhouden dat:

 1. het artikel wordt geaccepteerd voor publicatie;
 2. het artikel wordt geaccepteerd voor publicatie na (minimale) aanpassingen;
 3. het artikel moet worden aangepast en opnieuw worden ingediend;
 4. het artikel niet wordt geaccepteerd.

De auteur ontvangt bericht over het oordeel, inclusief een samenvatting van de reviews.

Bij plaatsing ontvangt de auteur ter controle een opmaakproef via de post/mail.

Bij publicatie ontvangt de auteur een exemplaar van het nummer en het artikel in pdf-formaat.

De redactionele deadlines zijn 1 maart, 1 juli en 1 november. Bij themanummers kan de einddatum afwijken.

 

Omvang

De omvang van de bijdrage is afhankelijk van de rubriek (cf. infra):

 • wetenschappelijke bijdrage               5.000-8.000 woorden (incl. noten);
 • essay                                                  max. 7.000 woorden (incl. noten);
 • nieuw onderzoek                               3.000-4.000 woorden (incl. noten);
 • sporen                                                4.000-5.000 woorden (incl. noten);
 • recensie                                              max. 2.000 woorden;
 • recensie meerdere publicaties           max. 3000 woorden;
 • abstract                                              max. 300 woorden.

 

Tekst

Bijdragen zijn doorgaans in het Nederlands geschreven. Uitzonderlijk kan dit ook in het Frans, Engels of Duits (afhankelijk van de rubriek inclusief abstract).

Enkele notatierichtlijnen:

 • getallen van nul tot twintig, alsmede de tientallen tot en met honderd worden in letters geschreven. Ook de decennia worden voluit geschreven (‘de jaren twintig’), de eeuwen niet (19e eeuw, 18e-eeuws);
 • citaten worden tussen dubbele aanhalingstekens (“ “) geplaatst, citaten in citaten tussen enkele aanhalingstekens (‘ ‘). Als een citaat sluit met een punt en tevens het einde van een zin vormt, valt de punt binnen de aanhalingstekens. Weglatingen binnen een citaat worden aangegeven met drie punten tussen ronde haken (…), toevoegingen worden tussen vierkante haken [ ] geplaatst;
 • woorden uit een andere taal dan het Nederlands die geen deel uitmaken van een citaat, worden cursief geschreven – zoals con amore – tenzij zij algemeen in het Nederlands zijn ingeburgerd.

 

Tekstgeleding

Enkele richtlijnen:

 • opmaak:
  • kantlijn: 3 cm
  • regelafstand: 1,5
  • lettertype: Times New Roman 12 p.
 • voetnoten:
  • regelafstand: 1,5
  • lettertype: Times New Roman 10 p.
  • voetnoten worden doorgenummerd
 • tabellen
  • regelafstand: 1
  • lettertype: Times New Roman 10 p.
  • opmaak: excel

 

Annotatie

Volkskunde kiest voor voetnoten. Een voetnoot die betrekking heeft op een woord of een passage uit de zin volgt als cijfer onmiddellijk erna. Als de noot van toepassing is op de hele zin, volgt het nootcijfer na de interpunctie. Er is geen aparte literatuur- en bronnenlijst.

 • Bij eerste vermelding
  • Aerts, Zat het snor? Een geschiedenis van kat en mens in de Lage Landen. Gorredijk, 2020.
  • A. Camp, S. Eggmann & B. Taufer (red.), Reiseziel: immaterielles Kulturerbe. Ein interdisziplinärer Dialog. Zürich, 2015.
  • Appadurai, ‘Introduction: commodities and the politics of value’, in: A. Appadurai (red.), The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge, 1986, p. 3-63.
  • Verburg, ‘Jongerenculturen en immaterieel erfgoed. Leren van beleving en borging’, Volkskunde 121:2, 2020, p. 135-144.
  • Choe, K. Adams, M. Mostafanezhad & G. Phi, ‘Southeast Asia Tourism, Covid-19 and Silver Linings’: http://atig.americananthro.org/southeast-asia-tourism-covid-19-and-silver-linings/ (bezocht op 25-5-2021).
 • Bij volgende vermelding
  • Aerts, Zat het snor, p. 97.
  • Camp, Reiseziel, p. 120.
  • Choe e.a., ‘Southeast Asia Tourism’.

 

Abstract

Wetenschappelijke bijdragen en essays eindigen met een abstract (max. 300 woorden) in het Engels. Bij een bijdrage in een andere taal is de abstract steeds in het Nederlands en het Engels.

De eindredactie van een Engelse samenvatting ligt bij de redactie van Volkskunde.

 

Personalia

Titulatuur, voornaam en naam, geboortejaar tussen haakjes, functie, adres.

Bijvoorbeeld: dr. Jan Janssens (1950), docent volkskunde, Universiteitsstraat 1, 3000 Leuven en e-adres.

 

 

 

Illustraties

Afbeeldingen worden als jpeg- of tif-bestand aangeleverd in hoge resolutie (minimaal 300 dpi). Een lagere resolutie is niet geschikt voor drukwerk.

De afbeeldingen worden genummerd aangeleverd. De bijschriften moeten corresponderen met het nummer van de afbeeldingen. Afbeeldingen moeten apart worden aangeleverd op het redactieadres. In de tekst geeft de auteur aan waar die afbeeldingen moeten komen.

Advies voor grote bestanden: gebruik bijvoorbeeld http://wetransfer.com.
Het is de verantwoordelijkheid van de auteur om representatief beeldmateriaal te bezorgen dat vrij van rechten in de publieke ruimte verkeert en waarvan de rechten op gebruik of publicatie geklaard zijn. Van elke afbeelding moet de bron volledig worden vermeld.

 

Rubrieken

Wetenschappelijke artikels

Deze rubriek verwelkomt wetenschappelijke bijdragen over de cultuur van het dagelijks leven uit een geografisch gebied dat grosso modo overeenkomt met het huidige Vlaanderen en/of Nederland, met oog voor het internationale wetenschappelijke debat. Het betreft zowel theoretische als empirische bijdragen over de cultuur van het dagelijks leven in heden en verleden in de Lage Landen. De artikels zijn in het Nederlands geschreven en bevatten een Engelstalige samenvatting. In overleg met de redactie kunnen uitzonderlijk ook teksten in het Engels, Frans of Duits worden gepubliceerd. De lengte van de bijdrage is ca. 5.000-8.000 woorden. Artikels worden, als dit zinvol is, geïllustreerd met een aantal afbeeldingen. Dit gebeurt in overleg met de beeldredacteur. De artikels worden aan een dubbele blind peer review onderworpen.

De wetenschappelijke artikels vormen de kern van het tijdschrift, twee à drie teksten per aflevering. Een keer per jaar verschijnt er een themanummer (al dan niet onder leiding van gastredacteurs) met wetenschappelijke en andere bijdragen over een specifiek onderwerp uit de cultuur van het dagelijks leven.

Volkskunde wil herpublicatie in anderstalige tijdschriften niet ontmoedigen, onder voorwaarde dat in de bewerking wordt verwezen naar het oorspronkelijke artikel in Volkskunde. Tussen de twee publicaties moet er minstens een periode van een jaar liggen.

Samengevat:

 • taal: Nederlands (uitzonderlijk Engels, Frans, Duits) (NL + Engelse samenvatting)
 • aantal woorden: 5.000-8.000 (inclusief noten)
 • extra: double blind peer review

 

Essay

In de rubriek ‘essay’ publiceert Volkskunde artikels die bijdragen leveren tot de publieke discussie rond de cultuur van het dagelijks leven. Het essay is een artikel waarin een persoonlijke mening, reflectie of visie centraal staat. Bij voorkeur wordt er op één onderwerp gefocust. Het onderwerp wordt op een kritische wijze beschreven, beschouwd en/of vergeleken. Waar mogelijk worden er dwarsverbanden gelegd tussen verschillende (vak)gebieden. De tekst is gebaseerd op wetenschappelijk getoetste feiten en/of data, maar behoeft geen expliciete wetenschappelijke verantwoording. Een referentielijst met geraadpleegde werken en relevante literatuur kan achteraan het essay worden toegevoegd. Het essay is in het Nederlands geschreven met een Engelstalige samenvatting. In overleg met de redactie kunnen uitzonderlijk ook teksten in het Engels, Frans of Duits worden gepubliceerd. De lengte van de bijdrage is maximaal 7.000 woorden.

Samengevat:

 • taal: Nederlands (uitzonderlijk Engels, Frans, Duits) (NL + Engelse samenvatting)
 • aantal woorden: max. 7.000 (inclusief noten)

 

Nieuw onderzoek

In deze rubriek geven (jonge) onderzoekers een sneak preview van onderzoeksplannen die zullen uitmonden in een dissertatie op het terrein van de cultuur van het dagelijks leven en/of het immaterieel cultureel erfgoed. In deze rubriek is er ook ruimte voor de presentatie van nieuwe onderzoeksprogramma’s van onderzoeksgroepen. In alle gevallen gaat het om gepland nieuw onderzoek, waarvan de theoretische uitgangspunten worden gepresenteerd en de benaderingswijze wordt geschetst tegen de achtergrond van relevante recente ontwikkelingen in het betreffende studieveld. Lengte: ca. 3.000-4.000 woorden.

Mogelijke voorbeelden:

 • de oprichting van een nieuwe interdisciplinaire onderzoeksgroep aan de VU in Amsterdam die zich bezig zal houden met emotiegeschiedenis (ACCESS);
 • ‘Refiguring death rites’: onderzoeksproject van het Centrum voor Thanatologie dat zich richt op nieuwe rituele gestalten van de dood in Nederland.

Samengevat:

 • taal: Nederlands (uitzonderlijk Engels, Frans, Duits) (Engelse samenvatting)
 • aantal woorden: 3.000-4.000 (inclusief noten)

 

Sporen

Deze rubriek biedt een forum aan al wie iets interessants i.v.m. de cultuur van het dagelijks leven in verleden en heden wil signaleren of ter discussie stellen. ‘Sporen’ serveert een gevarieerde inhoudelijke cocktail die uitnodigt tot vergelijking, reflectie en verdieping inzake cultuur en erfgoed van het dagelijks leven. Het lokale of regionale van het onderwerp is geenszins een hinderpaal, als het item maar goed in tijd en plaats wordt gestructureerd.

Voorbeelden: niet of minder bekende vondsten in een archief of elders m.b.t. een ritueel, gebruik, gewoonte, feest, voorwerp, verhaal, lied, uitdrukking, (religieuze) voorstelling, … Uiteraard zijn ook prikkelende vondsten i.v.m. actuele fenomenen welkom. ‘Sporen’ mikt op korte, bevattelijk geformuleerde bijdragen van ca. 4.000-5.000 woorden.

Samengevat:

 • taal: Nederlands (uitzonderlijk Engels, Frans, Duits)
 • aantal woorden: 4.000-5.000 (inclusief noten)

 

Recensie

In deze rubriek worden interessante volkskundige publicaties besproken. De beslissing om een werk te bespreken ligt in handen van de redactie. Werken worden door een uitgeverij of auteur aangeboden, maar kunnen eveneens door de redactie worden aangevraagd. De redactie nodigt een auteur uit om een publicatie te recenseren.

Aan de uitgever of de auteur wordt een digitale versie van de cover gevraagd die voldoet aan de eisen voor beeldredactie (minimaal 300 dpi). De recensie bevat inhoudelijke en formele informatie over de publicatie, maar geeft ook een gefundeerd oordeel over het werk.

Bij uitzonderlijk belangrijke of omvangrijke werken kan de maximumlengte in overleg met de redactie worden verlengd.
Eventueel ook de elektronische versie van een boek vermelden.
Bij de recensies worden geen voetnoten opgenomen.

Voorbeeld notatiewijze:

 • Roger Hessel, Marktliederen over de ‘Grooten Oorlog’. De Eerste Wereldoorlog gezien door de ogen van onze marktzangers. Torhout, Vriendenkring Kunst Houtland, 2011, 392 blz., ill.; ISBN 978-9-0812-8528-5; 32,00 euro.

Samengevat:

 • taal: Nederlands (uitzonderlijk Engels, Frans, Duits)
 • aantal woorden: max. 2.000